Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II

Nguyễn Tiến Thành

Thạc sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Văn Hoàn

Thạc sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Thị Thái Hoà

Thạc sĩ, Bác sĩ

Trần Thu Hà

Bác sĩ CK Da liễu

Trịnh Hồng Ngọc